Archive | August 2014

[Đổng Trinh] HOA TƯỞNG DUNG

hoa tuong dung

花想容

HOA TƯỞNG DUNG

MẶT TỰA HOA

|

演唱:董貞
Trình bày: Đổng Trinh

作詞:崔恕
Lời: Thôi Thứ

作曲:周治平
Nhạc: Chu Trì Bình

編曲:畢見昊
Biên soạn: Tất Kiến Hạo

二胡:苟敬文
Nhị hồ: Cẩu Kính Văn

吉他:畢見昊
Guitar: Tất Kiến Hạo

縮混:Jovi
Trộn âm: Jovi

|

Dịch: Pocahontas Nguyen

Continue reading