Archives

YÊU CỬU ĐẠO

lts

YÊU CỬU ĐẠO

【妖九道】 

Tác giả: LÝ THIÊN SƯ 【李天師】

Thể loại: Cổ trang, cung đình, BE (chính xác là HE trá hình), ngược luyến tàn tâm

Truyện edit CHƯA có sự đồng ý của tác giả

此越文章還沒得到作者的容許

Chuyển ngữ: Quick Translator TAO

Biên tập: Mọt sách POCA

***

Văn án

Tiết tử

(I) – – – (II) – – – (III) – – – (IV) – – – (V)

(VI) – – – (VII) – – – (VIII) – – – (IX) – – – (X)

Vĩ thanh

| Chính văn Hoàn |

Phiên ngoại

100 Câu hỏi

Hậu ký

Advertisements